css3menu.com

 NIEUWTJES MET BETREKKING TOT HET FOKKEN19-11-2015


Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel.
Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Zie ter verduidelijking onderstaand schema.Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.”

U bent verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken.

( n.a.v. deze mededeling is ons VFR gewijzigd! )


Onderwerp: bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren.

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer
---------------

Geacht bestuur,

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur


24-6-2015Onderstaand artikel wijzigt per 1 januari 2016 automatisch in het VerenigingsFokReglement (Art. 3.5 – artikel 3.6 komt dan automatisch te vervallen).
Hiervoor is geen goedkeuring/toestemming nodig van de ALV van de Hollandsche Sint Bernard Club omdat het een wetswijziging betreft!
Deze wetswijziging is reeds sedert 1 juli 2014 van toepassing onder het nieuwe “Besluit houders van dieren”!
Aangenomen door de LV van de Raad van Beheer op 20 juni 2015, ingangsdatum 1 januari 2016!!!
Agendapunt 13. Aanpassing artikel VIII.1 KR (BWG: 10 mnd wordt 12 mnd).
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten, van dezelfde teef, dient een termijn van tenminste 12 maanden te zitten!
Zodra de juiste bewoording door de Raad bekend wordt gemaakt, zullen wij dit ook op onze website vermelden.
24-6-2015Showen honden met wolfsklauwtje toegestaan

Omdat de vijfde teen (wolfsklauw) niet meer mag worden verwijderd, kregen wij de vraag of er nog wel mag worden geshowd met honden die zo’n wolfsklauwtje hebben.
Het antwoord is volmondig: ja!
Uitgangspunt hierbij is dat de Nederlandse wetgeving boven kynologische regels uitgaat.
Keurmeesters dienen de aanwezigheid van wolfsklauwtjes dan ook te accepteren.
De Nederlandse keurmeesters zijn allen op de hoogte gesteld van deze benadering.
Er kan dus gewoon met honden worden geshowd die een wolfsklauwtje hebben.

(Tekst overgenomen uit “Raadar” nummer 8, juni 2015).
5-2-2015

Onderwerp: bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren.

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer
---------------

Geacht bestuur,

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur


16-1-2015

BELANGRIJK VOOR ALLE FOKKERS!

Aan alle leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur, secretariaat,

Naar aanleiding van vragen uit de sector over de identificatie en vaccinatie van rashondenpups en het afgeven van het nieuwe dierenpaspoort heeft de Raad van Beheer het volgende advies opgesteld.
De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.
De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.
Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.
De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.
Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1 De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2 Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

3 Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4 Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Ingeborg de Wolf, directeur

Rony Doedijns, kynologisch directeur

naar top